Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Schelfhout Graszoden (Schelfhout Graszoden is onderdeel van Tindemans Graszoden)

Grootbroekstraat 35

3640 te Molenbeersel

  1. Definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en / of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en / of koop en verkoop.

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker:                  Schelfhout Graszoden is de gebruiker van deze algemene voorwaarden

Consument:                De wederpartij van gebruiker, die een natuurlijke persoon is en niet  handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waarvoor gebruiker in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

Overeenkomst:           De overeenkomst tussen Schelfhout Graszoden en consument

  1. Offerte

2.1 Alle aanbiedingen en andere mondelinge of schriftelijke uitingen van Schelfhout Graszoden zijn vrijblijvend, tenzij door deze laatste schriftelijk anders aangegeven.

  1. De prijs / het aanbod

3.1 Gedurende het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

3.2 Prijzen voor consumenten en op de website genoemd zijn inclusief BTW.

3.3 Prijzen voor zakelijke klanten zijn exclusief BTW.

  1. Betalingsvoorwaarde

4.1 Bij contante betaling dient deze direct bij levering te worden voldaan.

4.2 Indien er niemand aanwezig is bij levering, dient het bedrag vooraf worden overgemaakt. Dan dient de betaling vooraf worden overgemaakt.

4.3 Indien, door Tindemans Graszoden aangeven, de betaling achteraf kan geschieden geldt een betalingstermijn van uiterlijk 7 dagen na de levering van de producten. Deze betalingstermijn geldt voor consumenten. Voor zakelijke klanten geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

4.4 Indien de graszoden niet worden afgenomen (afhaling en bezorging) komen de kosten voor het ophalen en graszoden (berekend op basis van de benodigde palletplaatsen)  voor rekening van de koper.

4.5 Tindemans Graszoden blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

  1. Wijziging of annuleren

5.1 U kunt de reservering annuleren mits er minimaal één werkdag tussen zit. Annuleert u de bestelling in de 24 uur(werkdag) voor uw bestelling, dan worden alle kosten in rekening gebracht.

5.3. De ontstane kosten door het wijzigen of annuleren van een bestelling of afspraak, kunnen door Tindemans Graszoden worden verhaald op de consument.

  1. Levering- en aanlegvoorwaarde

6.1 Nadat de bestelling is geplaatst, telefonisch of via e-mail, wordt dit doorgevoerd. Levertijden gelden bij benadering.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

6.3 Bestelling worden geleverd op de gevraagde leverdatum, wij behouden ons hier het recht om, bij calamiteiten, de levering 1 dag eerder of later te bezorgen.

6.4 Wij verzorgen het gehele transport van de graszoden. De door u bestelde producten/graszoden worden op de oprit of andere gemakkelijke bereikbare plek geleverd. Dit betekent dat de bestelling niet binnenshuis wordt geplaatst alsook op verhogingen en een onverharde ondergrond. Het leveren van het bestelde product/graszoden op een andere plek plaatsen dan hierboven genoemd, is mogelijk, maar volledig op eigen risico. Eventuele schade aan eigendom kunnen niet op ons verhaald worden.

6.5  Voor het lossen van een bestelling op meerdere locaties kunnen meerkosten berekend worden.

6.6 We berekenen statiegeld voor zakelijke klanten op de door ons gebruikte pallets. De pallets zijn terug te brengen op een van onze vestigingen, waarna u het betaalde statiegeld terug in ontvangt mag nemen. Particulieren betalen geen statiegeld.

  1. Garantie

7.1 Alle graszoden van Tindemans Graszoden zijn van hoge kwaliteit. Tindemans Graszoden geeft geen garantie op hergroei van de geleverde producten omdat ter plekke niet door ons kan worden beoordeeld of de producten op een correctie wijze zijn verzorgd en of deze de juiste grondsoort en/of standplaats hebben.

Mocht er enige twijfel zijn om het product of verzorging, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Vaak zijn problemen in een vroeg stadium nog goed te behandelen.

7.2 Garantie op producten kan worden afgegeven mits hierover schriftelijk afspraken zijn gemaakt met Tindemans Graszoden zodat wij zeker weten dat bepaalde overeengekomen zaken worden nageleefd.

  1. Aansprakelijkheid

8.1  Schelfhout Graszoden aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor eender welke indirecte, immateriële of gevolgschade van welke aard ook

8.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verzakkingen van opritten, verhardingen en gazon en voor schade aan eigendom bij het verplaatsen van het bestelde product/graszoden op een andere plaats dan vooraan de oprit/straat.  Eventuele herstelkosten hiervoor kunnen niet op ons verhaald worden en zijn voor rekening opdrachtgever.

  1. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Schelfhout Graszoden het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tindemans Graszoden haar verbintenis had moeten nakomen.

9.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.