• Vrijblijvend advies
  • Dagverse grasmatten
  • Experts sinds 1992

Algemene Voorwaarden Schelfhout Graszoden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Schelfhout Graszoden is onderdeel van Tindemans Graszoden B.V. Schelfhout Graszoden wordt in deze voorwaarden aangeduid als Tindemans Graszoden B.V.

1.2 Tindemans Graszoden is gevestigd aan de Karissteeg no. 2A te 6031 PH Nederweert (Nederland) en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 74402102.

1.3 Tindemans handelt onder andere ook onder de namen Schelfhout graszoden, Dautzenberg graszoden en graszoden bijSTOX. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “Tindemans”, wordt hiermee verwezen naar alle handelsnamen.

1.4 De bedrijfsactiviteiten van Tindemans bestaan voornamelijk uit de levering en het leggen van graszoden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, orders aan, koopovereenkomsten met, leveringen door en/of werkzaamheden van Tindemans. De wederpartij van Tindemans zal worden aangeduid als “klant”.

Artikel 2. Prijs en betalingen

2.1 Offertes zijn 14 dagen geldig. Prijzen gelden exclusief de toepasselijke BTW voor zakelijke klanten. Op de websites aangegeven prijzen voor particulieren gelden inclusief BTW.

2.2 Betaling dient vooraf plaats te vinden, vóór of bij de levering en vóór uitvoering van de werkzaamheden.

2.3 Indien de afspraak is gemaakt tot betaling achteraf, dan dient deze betaling te worden uitgevoerd binnen 7 dagen na levering en/of de afronding van de werkzaamheden of binnen zoveel dagen als op de factuur aangegeven is.

2.4 De termijn uit artikel 2.3 is een fatale termijn. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant direct in gebreke. Vanaf dat moment is de klant een rente verschuldigd van 10% per jaar. Na het verstrijken van een termijn uit de eerste aanmaning is de klant voorts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15%.

Artikel 3. Wijzigingen / annuleringen / herroepingsrecht

3.1 Graszoden van Tindemans worden vers gesneden. Een bestelling/koop kan worden gewijzigd of geannuleerd tot twee volledige werkdagen voor de dag van levering. Daarna kan de bestelling/koop niet meer worden gewijzigd en niet meer worden geannuleerd. De klant is dan de volledige prijs verschuldigd.

3.2 Eventuele kosten ten aanzien van de wijziging of annulering, worden door Tindemans bij de klant in rekening gebracht.

3.3 Omdat graszoden na het snijden een (zeer) beperkte houdbaarheid hebben, is er geen herroepingsrecht voor consumenten van toepassing. Van enig herroepingsrecht kan geen gebruik worden gemaakt nadat de graszoden zijn gelegd c.q. verwerkt.

Artikel 4. Levering / risico overgang / inspectie / geen garanties / eigendomsvoorbehoud

4.1 Bestellingen kunnen worden afgeleverd of worden opgehaald. In het bestelproces wordt dit afgesproken. Het moment van afleveren of het moment van ophalen wordt gezien als levering. Aflevering geschiedt tot aan de straat/stoep/oprit. Vanaf het moment van levering, komen de graszoden voor rekening en risico van de klant. Indien Tindemans de graszoden in geval van ophalen laadt, komen de gevolgen van overbeladen voor rekening en risico van de klant.

4.2 De door Tindemans opgegeven leverdagen en tijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Door omstandigheden kan het zijn dat de graszoden een dag eerder of later worden geleverd.

4.3 Indien de graszoden door de klant zelf worden gelegd, dienen klachten telefonisch en schriftelijk aan Tindemans te worden gemeld alvorens de graszoden worden gelegd. Eventuele tekortkomingen kunnen namelijk bij het uitrollen van de graszoden direct worden geconstateerd. De klant is verplicht de graszoden na levering direct te controleren. Indien klachten niet op de dag van levering worden gemeld bij Tindemans, vervalt het recht van de klant tot reclamatie over de kwaliteit van de graszoden.

4.4 Tindemans geeft geen garanties op de graszoden na het leggen. De kwaliteit van het gras is afhankelijk van de ondergrond en vanaf het moment van leggen tevens afhankelijk van de verzorging van het gras door de klant. Indien de graszoden reeds zijn gelegd, behoeven klachten door Tindemans niet meer te worden beoordeeld en afgehandeld, tenzij de klachten de werkzaamheden van Tindemans betreffen. Er is slechts sprake van garanties als dit vooraf schriftelijk is vastgelegd door Tindemans.

4.5 De graszoden blijven eigendom van Tindemans totdat de prijs plus eventuele rente en kosten volledig is voldaan. De graszoden mogen niet worden gelegd voordat de graszoden integraal betaald zijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De kosten met betrekking tot aangetroffen vervuilde grond, zoals onder andere – maar niet uitsluitend – puinresten, asbest, oliën, metalen, bestrijdingsmiddelen, zinkassen en dergelijke, komen voor rekening van de klant. Deze kosten omvatten zowel het verwijderen, de afvoer en de stortkosten van de vervuilde grond als het aanvullen van de (onder)grond.

5.2 Tindemans is niet aansprakelijk voor verzakkingen van opritten, verhardingen en/of gazon en andere oppervlakten.

5.3 Schade aan leidingen en ondergrondse kabels waarvan de locatie niet vooraf is kenbaar gemaakt, komt voor rekening en risico van de klant.

5.4 De aansprakelijkheid van Tindemans is beperkt tot een vervangende schadevergoeding, zulks tot maximaal het bedrag van de overeenkomst/geleverde graszoden.

5.5 Tindemans is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade en/of gevolgschade.

5.5 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Tindemans voorts beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Tindemans bereid is uit te keren, te vermeerderen met het eigen risico.

Artikel 6. Slotbepalingen

6.1 Op alle overeenkomsten met Tindemans en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, tenzij dwingendrechtelijke regelgeving anders bepaalt.

6.3 Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Tindemans aangepast worden. De laatst verstrekte versie is geldend.

6.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook vertaald. Mocht er sprake zijn van een interpretatieverschil dan is de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden altijd leidend.

Heeft u een vraag over gras?

Op onze pagina met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op heel veel vragen die te maken hebben met de aanleg en het onderhoud van gazon.

Bereken de prijs van uw graszoden!

Graszoden bezorgen of afhalen op een van onze locaties! Bezorging is mogelijk vanaf 30 m2.

Eerstvolgende leverdata
 
Laden...
 

Enkele reviews van klanten

Onze klanten zijn uiterst tevreden over onze vakkundigheid, kennis en hoge service!

Prima kwaliteit, goede service. Snelle levering ‘s morgens gebracht namiddag al gelegd ! Zeer tevreden met het resultaat. Een aanrader.

5/5
Carlo Hindrikx

T is een eindje rijden voor ons, maar om een klein hoekje van t gazon te herstellen nl 6m2 ging t niet anders.
Er wordt ook geleverd vanaf 30m2 dacht ik.
Op voorhand gebeld en vriendelijk onthaald.

4/5
Maurizio Ciamarra

Fijn bedrijf. Ik kon via de website precies mijn benodigde m2 invoeren en kreeg gelijk een prijs. Ik heb de graszoden zelf gelegd (kleine tuin) en ook de bemesting erbij besteld. De levering was netjes op de afgesproken tijd.

5/5
Dennis van Houts

Na online bestelling konden we de grasmatten afhalen in Molenbeersel. Hier zijn de grasmatten met de heftruck op onze aanhanger geplaatst. De grasmatten liggen er nu 1 week in en zien er goed uit.

5/5
Shirley Simons